ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Σύνοψη
Στόχοι

Στο πλαίσιο της Στρατηγικής Ευρώπη 2020 για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη και τη σχετική Δράση 60: Αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναμικό των ΤΠΕ , ο κύριος στόχος του Συνεδρίου είναι:

Να ευαισθητοποιήσει το κοινό για τον τρόπο με τον οποίο οι ΤΠΕ μπορούν να προσφέρουν μακροπρόθεσμη λύση στη γυναικεία απασχόληση σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο,
Να ξεκινήσει και να στηρίξει την καλύτερη συνεργασία μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στοχεύοντας στη δημιουργία ψηφιακών θέσεων εργασίας σε εθνικό επίπεδο,
Να γίνει ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των συμμετεχόντων.
Κεντρικό Μήνυμα

Το Συνέδριο στοχεύει να αναδείξει με ποιο τρόπο ο συνδυασμός των ψηφιακών δεξιοτήτων, της διαφορετικότητας των φύλων και των ΤΠΕ αποτελεί σημαντικό παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης και οδηγεί στη δημιουργία ψηφιακών θέσεων απασχόλησης.

Προτεραιότητες

Επικεντρώνοντας στα κύρια ζητήματα που αφορούν τις γυναίκες στις πολιτικές των ΤΠΕ, το Συνέδριο θέτει προς κοινή επεξεργασία τις ακόλουθες βασικές προτεραιότητες:

την αύξηση των θέσεων εργασίας των γυναικών στην αγορά των ΤΠΕ,
την προώθηση και την ενσωμάτωση καλών ευρωπαϊκών πρακτικών στην εκπαίδευση, στην κατάρτιση και στη δια βίου μάθηση,
την προώθηση της συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με έμφαση τόσο στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των εταιρειών της αγοράς των ΤΠΕ, κυρίως των μικρομεσαίων, προς τις γυναίκες εργαζόμενες στον τομέα αυτό, όσο και στην ανάδειξη της ελκυστικότητας μιας καριέρας στις ΤΠΕ για τις γυναίκες, τέλος,
την ενίσχυση της ένταξης και παραμονής των γυναικών και των νέων στην αγορά εργασίας, αξιοποιώντας τις ΤΠΕ.
Θεματολογία

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

1. «Ψηφιακή Συμμαχία για την Γυναικεία Απασχόληση»/«Women & Girls Go Digital»
2. Προσέλκυση περισσότερων γυναικών στον ψηφιακό τομέα
3. Knowledge Shots για τις γυναίκες στις ΤΠΕ
4. Ανακοίνωση των Ευρωπαϊκών Βραβείων ADA 2014

Η συζήτηση αποσκοπεί στο:

να αναγνωρίσει τα εμπόδια που δεν επιτρέπουν στις γυναίκες να αποτελούν ενεργό τμήμα του εργατικού δυναμικού των ΤΠΕ σε εθνικό επίπεδο,
να επισημάνει το υπάρχον έλλειμμα στις ψηφιακές δεξιότητες,
να δώσει έμφαση στην επιρροή των νέων τεχνολογικών εργαλείων (π.χ. τεχνολογία Cloud, κοινωνικά δίκτυα κ.λπ.) στη γυναικεία απασχόληση,
να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με την προστιθέμενη αξία που παρέχει η ένταξη του γυναικείου ταλέντου στην ψηφιακή απασχόληση, στην έρευνα και στην καινοτομία,
να προωθήσει ευκαιρίες για νεανική ψηφιακή επιχειρηματικότητα,
να προσκαλέσει τα ΜΜΕ να έχουν ενεργό ρόλο στην παρουσίαση καλών πρακτικών Γυναικείας Ψηφιακής Απασχόλησης.
Συμμετέχοντες

Η συμμετοχή στο Συνέδριο εξασφαλίζεται αποκλειστικά με πρόσκληση και οι συμμετέχοντες είναι:

υψηλόβαθμα στελέχη των κρατών-μελών της ΕΕ και των χωρών του ΕΟΧ,
εκπρόσωποι των ενδιαφερόμενων μερών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα,
νέοι επιχειρηματίες,
γυναίκες επαγγελματίες και υψηλόβαθμα στελέχη στον τομέα των ΤΠΕ;
ερευνητές και δημιουργικά στελέχη του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, και
το Ευρωπαϊκό Κέντρο για τις Γυναίκες και την Τεχνολογία.